Категория: Металеві конструкції

ФЕРМИ З ГНУТИХ ЗВАРНИХ КОРОБЧАСТИХ ПРОФІЛІВ

Металомісткість ферм з гнутих профілів на 15…25 % менша від металомісткості ферм з пар­них кутників. Для легких сталевих ферм засто­совують гнуті зварні профілі квадратного або прямокутного перерізу згідно з сортаментом ТК 36-2287-80. Товщину гнутозварних профілів для забезпе­чення зварюваності швів у вузлах приймають не менше 3 мм, причому різниця товщин профілів однакового розміру в одній фермі

СТАЛЕВІ КАРКАСИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ

Застосування сталевих конструкцій у будинках з великою кількістю поверхів (16—20 поверхів) і у висотних будинках (понад ЗО поверхів) пояс­нюється перевагами як матеріалу (сталі), так і способів індустріального будівництва. Це висока несуча здатність при мінімальних поперечних перерізах і власній масі каркаса, повна заводська готовність конструкцій, що забезпечує скорочен­ня терміну будівництва, відсутність "мокрих" процесів на монтажі, можливість

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ ПІДСИЛЕННІ ТА МЕТОДИ ЗБІЛЬШЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ

Напруження в розтягнених підсилених конструк­ціях у граничному стані вирівнюються під дією навантаження. Ось чому підсилений поперечний переріз сталевого елемента, який включає додат­ковий переріз сталі підсилення, розглядають у розрахунках як новий переріз елемента каркаса. Для підсилення стиснених стержнів під наван­таженням треба, щоб умовне напруження на час виконання робіт (визначене як cj = /Vn/фА) було меншим на

РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ КОЛОН

За результатами статичного розрахунку рами визначають розрахункові зусилля: поздовжню си­лу N, згинальний момент у площині рами Мх (а також із площини рами Му) і поперечні сили Q. Східчасту колону промислової споруди розра­ховують як поза центрово-стиснену, причому її поперечний переріз визначають окремо для кож­ної ділянки колони. Розрахункову довжину надкранової і підкра­нової ділянок колони в площині і

ЗАСОБИ З’ЄДНАННЯ СТРІЧКОВОЇ ТА ЛИСТОВОЇ АРМАТУРИ З БЕТОНОМ

Зчеплення бетону з гладкою поверхнею стріч­кової, листової арматури в сталебетонних конст­рукціях не може забезпечити їх монолітності навіть на першій стадії роботи. У сталебетонних конструкціях анкерні з’єд­нання стрічкової, листової арматури з бетоном мають першочергове значення, бо вони є гаран­тією експлуатаційної придатності конструкції до експлуатації. Методику розрахунку анкерів і упорів ком­плексних конструкцій, що з’єднують сталеву дво­таврову балку

ФАХВЕРК ПОЗДОВЖНІХ І ТОРЦЕВИХ СТІН

Система конструктивних елементів, які підтри­мують стінову огорожу та сприймають вітрове навантаження, називається фахверком. Відповідно до положення стін розрізняють фахверк поздовжніх і торцевих стін. Коли стіни самонесучі, а довжина панелі дорівнює кроку ко­лон, тоді конструкції фахверка не потрібні. При кроці рам 12 м і стінових панелях дов­жиною 6 м ставлять фахверкові колони. Якщо стінове заповнення проектується

РОЗРАХУНОК ПОПЕРЕЧНОЇ РАМИ

Обчислення навантаження на раму. На поперечну раму діють навантаження: постійні — від маси огороджувальних і несучих конструкцій цеху; тимчасові — технологічні (від маси мосто­вих кранів, робочих майданчиків, підвісного транспорту й іншого обладнання); атмосферні (сніг і вітер). Ширина розрахункового блоку при однаково­му кроці колон відповідає кроку колон В = 12 м. Постійне навантаження від покрівлі та

ЕЛЕМЕНТИ, ЩО ПРАЦЮЮТЬ НА ЗГИН

Вважають, що елементи з труб працюють на згин незадовільно. Але подекуди їх доводиться використовувати, наприклад, в ригелях багатоя­русних рам інженерних споруд. Будують також конструкції, в яких трубобетон працює на стис­нення зі згином. Конструкції з трубобетону, що працюють на згин, можна поділити на три групи: Конструкції, в яких на згин працюють окремі стержні; Комплексні конструкції, що

ОБЧИСЛЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА РАМУ

Несучі конструкції виробничих будинків являють собою плоскі поперечні рами, основними елемен­тами яких є колони і ферми — ригелі. На поперечну раму цеху діють постійні на­вантаження — від маси огороджувальних і не­сучих конструкцій будинку, тимчасові — техно­логічні (від мостових кранів, робочих площадок, підвісного транспорту й іншого обладнання) й ат­мосферні (сніг і вітер). Сейсмічні навантаження у межах

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Листовими називаються конструкції, основними несучими елементами яких є плоскі або гнуті ме­талеві листи типу пластин і оболонок. Листові конструкції застосовують для зберігання, пере­вантаження, транспортування, технологічної пе­реробки рідини, газів і сипких матеріалів. До листових конструкцій належать резервуари для зберігання води, нафтопродуктів й інших рі­дин, газгольдери для зберігання та перерозподілу газів, бункери й силоси для зберігання і