Рубрика: Металеві конструкції

ЗВ’ЯЗКИ ПОКРІВЛІ ТА МІЖ КОЛОНАМИ

Зв’язки забезпечують геометричну незмінність споруди, жорсткість каркаса, стійкість стиснених елементів конструкцій каркаса (колон, поясів, ферм), сприймають горизотальні навантаження, які діють не в площинах несучих конструкцій (вздовж будинку), — тиск вітру та інерційні го­ризонтальні сили від гальмування кранів. Вони також забезпечують просторову роботу каркаса та безпечні умови монтажу конструкцій. Зв’язки складаються з двох основних комплексів: пер­ший […]

НАВАНТАЖЕННЯ ВІД СНІГУ

Снігове навантаження при розрахунку рами приймають рівномірно розподіленим уздовж рп геля. Нормативне навантаження на 1 м2 горизон­тальної проекції покрівлі обчислюють за форму­лою S = S(,p, (6.26) Де s(j — маса снігового покриву на 1 м2 горизон­тальної поверхні; приймається за нормами або за даними табл. 6.6 залежно від району будів­ництва (карта 1 додатка 1); р — […]

СУЦІЛЬНІ ПІДКРАНОВІ БАЛКИ

Конструктивне рішення підкранових балок (рис. 6.39) залежить від величини навантаження, прольоту та режиму роботи мостових кранів. При кранах вантажністю до 500 кН на прольотах 6,0 м застосовують прокатні двотаврові профілі, підсилені горизонтальними листами або кутника­ми. Для більших прольотів і кранів більшої ван­тажності використовують зварні двотаврові бал­ки з горизонтальною гальмівною конструкцією. Типи суцільних підкранових та гальмівних […]

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ НАФТОПРОДУКТІВ

Типи і схеми резервуарів. Резервуари для на­фтопродуктів у більшості випадків мають вигляд циліндричних місткостей з плоскими днищами, які через піщану основу опираються на грунт (рис. 9.5, а). Застосовуються також циліндричні резервуари зі сферичним днищем (рис. 9.5, б), краплеподібні резервуари з просторовим або плос­ким днищами (рис. 9.5, в, г), кулясті та горизон­тальні циліндричні резервуари (рис. 9.5, […]

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТРУБОБЕТОННИХ СТЕРЖНІВ ПРИ КОРОТКОЧАСНІЙ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

Сьогодні накопичено чималий обсяг дослідниць­кого матеріалу, що характеризує роботу трубо­бетонних елементів під навантаженням. Резуль­тати досліджень свідчать про підвищену несучу здатність трубобетонних елементів, у яких бетон працює в умовах об’ємного напруженого стану. Для оцінки ефективності роботи трубобетон — ного елемента запропоновано використовувати два коефіцієнти: Г) — коефіцієнт ефективності ро­боти бетонного ядра Оь (12-1) Д Рис. 12.1. […]

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЗМОНТОВАНИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Вартість будівельних конструкцій визначається прямими витратами (вартість привезеної конст­рукції та її монтаж), накладними витратами і плановими накопиченнями монтажної організації: В = (Вп + ВМ)КНКП, (14.2) Де Вп — вартість привезеної на приоб’єктний склад конструкції та її кошторисна ціна; Вм — вартість монтажу, яка визначається одиничною розцінкою і системою поправкових коефіцієнтів; Кн = 1,086, Кп = […]

ВЕРТИКАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КОЛОНАМИ

Вертикальні зв’язки між колонами забезпечують жорсткість і незмінність каркаса будівлі в по­здовжньому напрямку від дії поздовжнього віт­рового навантаження, поздовжніх сил гальмуван­ня мостових кранів. Зв’язки між колонами розмі­ Між осями вертикальних зв’язків в одному блоці, м 60(50) 50(40) Розміри в дужках подані для будівель, що екс­плуатуються при зимових температурах повітря від -40 до —65°С. Вертикальні зв’язки […]

НАВАНТАЖЕННЯ ВІД МОСТОВИХ КРАНІВ

Кожний проліт одноповерхової виробничої будів­лі може бути обладнаний кількома мостовими кранами різної вантажності. Однопролітні рами розраховують як на вертикальне, так і горизон­тальне навантаження від двох зближених кранів найбільшої вантажності. Рами багатопролітних будинків на вертикальне навантаження розрахо­вують від чотирьох кранів (по два в будь-яких двох прольотах і не обов’язково сусідніх), що спричиняють найбільші зусилля в рамі. […]

КРІПЛЕННЯ КРАНОВИХ РЕЙОК ДО ПІДКРАНОВИХ БАЛОК

Конструктивне рішення кріплення рейок до під­кранових балок залежить від режиму роботи крана, вантажності й типу ходових коліс. Для кранових рейок застосовують рейки спеціального профілю КР або прямокутні бруски. Кріплення рейок повинно забезпечувати рих­тування рейок у межах 20…30 мм, оскільки в про­цесі експлуатації спостерігається їх переміщення. Для легких кранів застосовують залізничні рейки, які кріпляться спеціальними гаками […]

ВЕРТИКАЛЬНІ ЦИЛІНДРИЧНІ РЕЗЕРВУАРИ НИЗЬКОГО ТИСКУ

На практиці часто застосовують типові резервуа­ри низького тиску місткістю від 100 до 20 000 м3. Конструкція вертикального циліндричного резер­вуара складається з днища, корпуса та покриття. См" X X Я//}//;///;»»? X X І X Н——————— 22,7м————- — Н н——- 15,2 м——- —і 7777777777 ЛУЛ7/УЛ| Г^У/ЛУЛУЛУ/У/І ‘у///////// І— 9 м. н -18,5 м Рис. 9.5. Схеми резервуарів: […]