Рубрика: Металеві конструкції

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ РОЗМІРІВ РАМИ

Компонування поперечної рами починають з виз­начення основних габаритних розмірів верти­кальних і горизонтальних елементів конструкцій у площині рами (рис. 6.2). Вертикальні розміри прив’язують до позначки рівня підлоги, приймаючи її за нуль, горизон­тальні розміри прив’язують до поздовжніх (роз — бивних) осей будинку. Для визначення розмірів основних елементів велике значення має кранове обладнання цеху, зокрема вантажність мостових кранів […]

ПОСТІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Маса конструкцій покриття. Розрахункове на­вантаження від маси конструкцій покриття в кН на 1 м горизонтальної проекції покрівлі стано­вить 9а = = 0і + (У 2 + 9з + 9Ї) У/, (6.15) де уj — розрахункове навантаження від покрівлі включно з прогонами (панелями) (див. табл. 6.2, 6.5); с/Г,’ = 0,15…0,20 кН/м[5] — маса ліхтаря з бор­товими […]

ПІДКРАНОВІ КОНСТРУКЦІЇ

До складу підкранових конструкцій належать підкранові балки або ферми, гальмівні балки (ферми), зв’язки, вузли кріплення підкранових конструкцій, кранові рейки з елементами їх кріплення. Підкранові балки — це такі кон­струкції, уздовж яких рухаються мостові ванта­жопідйомні крани, що обслуговують промислові цехи. Мостові крани переміщаються по рейках, вкладених на верхній пояс підкранової балки. Підкранові балки можуть бути суцільними […]

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ВОДИ

Резервуари встановлюють на водонапірних баш­тах, вони складаються з циліндричної частини, днища та покрівлі. Днища резервуара залежно від обсягу бувають різної форми (рис. 9.1). Плоскі днища найбільш прості для виготовлення, пра­цюють на згин при опиранні на балки і тому мають товщину листів більшу, ніж днища іншої форми. Плоскі днища складні в експлуатації, тому що огляд їх […]

ТРУБОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

У сучасному будівництві постійно збільшуються висоти будівель і прольоти перекриттів, зроста­ють кранові навантаження та маса технологічно­го обладнання. Все це вимагає використання стержнів у вигляді стояків, колон, стиснених елементів ферм, арок, які б мали винятково ви­соку несучу здатність при малих поперечних перерізах. Цим вимогам цілком відповідає трубо — бетон у вигляді сталевих труб, заповнених бето­ном. Трубобетонні […]

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Трудомісткість виготовлення сталевих конструк­цій складається з трудомісткості виконання робіт в основних виробничих цехах та трудомісткості допоміжних і неосновних виробництв. Перелічимо трудомісткість процесів в основ­них виробничих цехах: У підготовчих цехах — виконання правки ме­талу; У цехах обробки — розмічування, різання ме­ханічне і кисневе, виконання отворів, стругання, фрезування деталей, вальцювання, правка і гнут­тя: У складально-зварювальному цеху — […]

ЗВ’ЯЗКИ ПОКРІВЛІ ТА МІЖ КОЛОНАМИ

Зв’язки забезпечують геометричну незмінність споруди, жорсткість каркаса, стійкість стиснених елементів конструкцій каркаса (колон, поясів, ферм), сприймають горизотальні навантаження, які діють не в площинах несучих конструкцій (вздовж будинку), — тиск вітру та інерційні го­ризонтальні сили від гальмування кранів. Вони також забезпечують просторову роботу каркаса та безпечні умови монтажу конструкцій. Зв’язки складаються з двох основних комплексів: пер­ший […]

НАВАНТАЖЕННЯ ВІД СНІГУ

Снігове навантаження при розрахунку рами приймають рівномірно розподіленим уздовж рп геля. Нормативне навантаження на 1 м2 горизон­тальної проекції покрівлі обчислюють за форму­лою S = S(,p, (6.26) Де s(j — маса снігового покриву на 1 м2 горизон­тальної поверхні; приймається за нормами або за даними табл. 6.6 залежно від району будів­ництва (карта 1 додатка 1); р — […]

СУЦІЛЬНІ ПІДКРАНОВІ БАЛКИ

Конструктивне рішення підкранових балок (рис. 6.39) залежить від величини навантаження, прольоту та режиму роботи мостових кранів. При кранах вантажністю до 500 кН на прольотах 6,0 м застосовують прокатні двотаврові профілі, підсилені горизонтальними листами або кутника­ми. Для більших прольотів і кранів більшої ван­тажності використовують зварні двотаврові бал­ки з горизонтальною гальмівною конструкцією. Типи суцільних підкранових та гальмівних […]

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ НАФТОПРОДУКТІВ

Типи і схеми резервуарів. Резервуари для на­фтопродуктів у більшості випадків мають вигляд циліндричних місткостей з плоскими днищами, які через піщану основу опираються на грунт (рис. 9.5, а). Застосовуються також циліндричні резервуари зі сферичним днищем (рис. 9.5, б), краплеподібні резервуари з просторовим або плос­ким днищами (рис. 9.5, в, г), кулясті та горизон­тальні циліндричні резервуари (рис. 9.5, […]