Рубрика: Металеві конструкції

ОПОРНІ РЕБРА

Для передачі значних опорних реакцій на кон­струкції, розміщені нижче (наприклад, колони), в балках влаштовують опорні ребра. У будівель­ній практиці найширше використовують два кон­структивних рішення: опорні ребра безпосеред­ньо на кінцях балки (рис. 5.16, а) та віддалені від кінців (рис. 5.16, б). Опорна реакція пере­дається через торці ребер. їх старанно вирівню­ють (найчастіше фрезерують), щоб забезпечити щільне прилягання […]

РОБОТА МЕТАЛУ ПРИ ПОВТОРНИХ ТА ЗМІННИХ НАВАНТАЖЕННЯХ

Навантаження та розвантаження металу в ме­жах пружності не зумовлює пластичних дефор­мацій і графіки деформацій в обох випадках є прямолінійними та збігаються. Коли ж метал піддати пластичним деформаціям і розвантажи­ти, то діаграма розвантаження піде паралельно до лінії пружних деформацій. Під час "відпочин­ку" внаслідок зрівноваження і перерозподілу де­формацій у структурі металу між окремими зер­нами відновлюється деяка незначна […]

СТІЙКІСТЬ

Втрата стійкості спостерігається у позацентрово — стиснених та стиснено-згинаних елементах. При­чому порівняно з центрово-стисненими елемен­тами втрата стійкості відбувається при нижчих рівнях напружень. Це пояснюється тим, що зги­нальні моменти зумовлюють викривлення стерж­ня вже навіть при незначних початкових рівнях навантажень. Як і в попередніх випадках, за рекомендаціями нормативних документів критичні напруження обчислюють, використовуючи значення розрахун­кового опору матеріалу: […]

ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ вимоги

У межах одного конструктивного елемента вико­ристовують болти чи заклепки однакового діа­метра. Для легких конструкцій рекомендуються діаметри до 20 мм, для середніх — 20…24 мм, важких — 24…30 мм. Розкручуванню болтових з’єднань запобігають встановленням додаткових гайок (контргайок) чи пружинних шайб. Заварювати гайки з цією метою не можна. Якість встановлення постійних болтів перевіряють простукуванням. При цьому болти […]

СТИКИ БАЛОК

У балках розрізняють два типи стиків: заводські стики, що виконують на підприємствах метале­вих конструкцій, якщо довжина наявного мета­лопрокату недостатня; монтажні стики, які виконують на будівельних майданчиках, коли умови транспортування вимагають поділу кон­струкції балки на кілька частин, які перед мон­тажем з’єднують. Заводські стики переважно виконують за до­помогою зварювання. Монтажні стики можуть бу­ти як зварними, так і […]

ВПЛИВ ПОЧАТКОВИХ НАПРУЖЕНЬ

Після виготовлення конструкції в її перерізах ще до завантаження переважно діють початкові на­пруження, що є наслідком попередніх деформа­цій. Вони називаються початковими, або власни­ми, внутрішніми, залишковими тощо. Ці напру­ження завжди внутрішньо зрівноважені, а тому їхні епюри двозначні. Причини виникнення по­чаткових напружень найрізноманітніші, але най­частіше вони температурного походження — не­рівномірне вистигання після прокатування (рис. 2.11, а), нерівномірне […]

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ І РОЗРАХУНКУ ЕЛЕМЕНТІВ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Стержні з алюмінієвих сплавів працюють подібно до сталевих. Відмінності у їх роботі зумовлені різницею механічних властивостей матеріалу Здебільшого впливає така негативна риса алю­мінієвих сплавів, як знижений порівняно зі стал­лю модуль пружності. Це зумовлює суттєве зни­ження загальної стійкості стержнів, на які діє стискальна сила, згинальний момент чи їх поєд­нання. Одночасно зростають прогини згинаних елементів. Усе це […]

ОСОБЛИВОСТІ БОЛТОВИХ ТА ЗАКЛЕПКОВИХ З’ЄДНАНЬ У КОНСТРУКЦІЯХ З АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Заклепкові з’єднання в алюмінієвих конструк­ціях використовують значно ширше, ніж у ста­левих. Вони добре працюють як при статичних, так і динамічних навантаженнях. Виконують заклепкові з’єднання у холодному стані. При цьому матеріал заклепки повинен бути достатньо пластичним (наприклад, застосовують сплави АД1Н, АМг2Н, АМг5М, АВТ). За формою розрізняють заклепки з потайними закладними головками та з виступними. Обриси виступних […]

ЗАВОДСЬКІ СТИКИ

Заводські стики листів для стінки і поличок балок складеного перерізу виконують переважно за допомогою стикових швів, рівноміцних основ­ному металу. При цьому стики окремих еле­ментів перерізу (стінки і поличок) не повинні на­кладатися. Розміщують стики в зонах, де у відповідних елементах діють невеликі напруження: поясів — ближче до опор, стінки — до середини балки. По­слідовність зварювання призначають […]

СОРТАМЕНТ ПРОФІЛІВ ЗІ СТАЛІ ТА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВІВ

Для металевих конструкцій сьогодні промисло­вість постачає прокатні, пресовані, гнуті та гну — тозварені профілі. Наявність готових профілів разом з їх машинною обробкою, механізованими і автоматизованими процесами з’єднання забез­печують індустріальне та швидке виготовлення металевих конструкцій. Перелік прокатних та інших профілів, у якому зазначені їх форма, розміри, допуски, характе­ристики металу, маси одиниці довжини профілю, геометричні характеристики перерізів, […]