Категория: Металеві конструкції

Перенапруження анкерних болтів бази колони ліквідується шляхом встановлення додаткових анкерних болтів, закріплених у додатковому на — бетонуванні існуючого фундаменту.. ОСНОВИ ЕКОНОМІКИ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Вартість металевих конструкцій складається з таких частин: вартість проектування (2…3 %), вартість металу й інших матеріалів — електроди, захисні матеріали, фарби тощо (40…60 %), витрати виробництва, які залежать від механозабезпече- ності заводу (20…25 %), транспортні витрати на перевезення конструкцій до місця будівництва (5…7 %), витрати на монтаж конструкцій (15…25 %). Сталеві конструкції виготовляються на спе­ціалізованих

РОЗРАХУНОК СТЕРЖНЯ СУЦІЛЬНОЇ КОЛОНИ

Вибір перерізу починають з вибору найбільш не­безпечної комбінації Мх, N у таблиці розрахун­кових зусиль статичного розрахунку рами. N (6.65) Де фе — коефіцієнт зниження розрахункового опору при позацентровому стиску: визначається залежно від умовної гнучкості А, еІ = ?,х • VR,/E та приведеного ексцентриситету те[ = Г) — тх. Тут Г) — коефіцієнт впливу форми перерізу,

БЕТОН І АРМАТУРА СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Основним матеріалом сталебетонних конструкцій є бетон, стержнева, листова та профільована сталь. Сталебетонні конструкції стають більш економічними завдяки застосуванню високоміц­них бетонів, сталей та підвищенню коефіцієнта армування. Стержнева арматура застосовується в сталебетонних балках і плитах у вигляді вер­тикальних поперечних стержнів, монтажної та поздовжньої робочої арматури каркасів і сіток. Стрічкову листову сталь вуглецеву звичайної якості та низьколеговану з

КОНСТРУКЦІЇ ПОКРІВЕЛЬ

Покрівлі виробничих будівель складаються з ого — роджувальних конструкцій та несучих елемен­тів — прогонів, ферм, ліхтарів, на які опирають­ся покрівельні елементи. Розрізняють два типи покрівель — прогінні і безпрогінні. У першому випадку між кроквяними фермами через 1,5…3 м розміщують прогони, на які вкладають малорозмірні покрівельні плити, листи, настили. У другому випадку на кроквяні ферми вкладають

РОЗРАХУНОК СХІДЧАСТОЇ ПОЗАЦЕНТРО­ВО-СТИСНЕНОЇ КОЛОНИ

Вихідні дані. Розрахункові комбінації наван­таження для верхньої симетричної частини ви­бираємо з табл. 6.12. Для несиметричного перерізу нижньої частини колони потрібні дві розрахункові комбінації (для нижньої вітки колони). Для цього складають допоміжну табл. 6.14, в якій наводять розрахункові зусилля у вітках колони і розтягу — вальні зусилля в анкерних болтах. З табл. 6.13 і 6.14 визначаємо

ПІДБІР ОПТИМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Для трубобетону важливими є умови оптималь­ного проектування. Основними параметрами, що визначають оптимально запроектовану конструк­цію, є діаметр бетонного ядра, коефіцієнт арму­вання ррЬ, клас бетону за міцністю, марка сталі. Розв’язання оптимізаційних задач зі застосуван­ням таких показників, як собівартість, коефіцієнт ефективності трубобетону, витрати сталі, дають змогу отримати оптимальні співвідношення між основними параметрами трубобетонних елементів. У результаті досліджень визначено,

ПОСТІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ

Маса конструкцій покриття. Розрахункове на­вантаження від маси конструкцій покриття в кН на 1 м горизонтальної проекції покрівлі стано­вить 9а = = 0і + (У 2 + 9з + 9Ї) У/, (6.15) де уj — розрахункове навантаження від покрівлі включно з прогонами (панелями) (див. табл. 6.2, 6.5); с/Г,’ = 0,15…0,20 кН/м[5] — маса ліхтаря з бор­товими

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ ВОДИ

Резервуари встановлюють на водонапірних баш­тах, вони складаються з циліндричної частини, днища та покрівлі. Днища резервуара залежно від обсягу бувають різної форми (рис. 9.1). Плоскі днища найбільш прості для виготовлення, пра­цюють на згин при опиранні на балки і тому мають товщину листів більшу, ніж днища іншої форми. Плоскі днища складні в експлуатації, тому що огляд їх

ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА МОНТАЖУ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Трудомісткість виготовлення сталевих конструк­цій складається з трудомісткості виконання робіт в основних виробничих цехах та трудомісткості допоміжних і неосновних виробництв. Перелічимо трудомісткість процесів в основ­них виробничих цехах: У підготовчих цехах — виконання правки ме­талу; У цехах обробки — розмічування, різання ме­ханічне і кисневе, виконання отворів, стругання, фрезування деталей, вальцювання, правка і гнут­тя: У складально-зварювальному цеху —

РОЗРАХУНОК СТЕРЖНЯ НАСКРІЗНОЇ КОЛОНИ

Нижню (підкранову) ділянку східчастої колони при ширині понад 1,0 м роблять наскрізною, і складається вона із двох віток, з’єднаних решіткою. Найбільш поширені перерізи наскрізних колон зображені на рис. 6.31. Розрахунок наскрізних колон виконують, припускаючи, що колона пра­цює як ферма з паралельними поясами і під дією Мх та N в її вітках виникають тільки осьові по­здовжні