Рубрика: Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК ФЕРМ

Розрахунок балкових ферм виконують у такій послідовності: встановлення розрахункової схеми ферми; визначення та збір навантаження; виз­начення розрахункових зусиль в елементах фер­ми; підбір поперечних перерізів розтягнених та стиснених елементів; складання загальної таб­лиці зусиль, поперечних перерізів і напружень в елементах ферми; розрахунок вузлових з’єд­нань ферми, в тому числі монтажних стисків. Розрахункова схема ферми має вигляд осьових ліній […]

КОЛОНИ КАРКАСА

У промислових спорудах колони входять до сис­теми жорстких поперечних конструкцій — рам. Розрізняють три типи колон: Колони постійного поперечного перерізу по ви­соті. Такі колони застосовуються в цехах з мос­товими кранами вантажністю до 100… 150 кН (рис. 6.28, а); Колони перемінного перерізу — східчасті су­цільного або наскрізного перерізу. Такі колони по­ ширені в промислових спорудах з […]

БАЛКОВІ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ

Основними елементами балкових покриттів є плоскі або з’єднані в блоки ферми, які засто­совують при прольотах 50 х 70 м і більше (рис. 7.1). Плоскі ферми з’єднують між собою горизон­тальними й вертикальними зв’язками та прольо­тами, які забезпечують просторову жорсткість покриття та стійкість окремих елементів ферми. Економічно доцільно застосовувати в балкових системах тригранні ферми з попереднім напру­женням […]

ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СТАЛЕБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

Стрічкову, листову сталь як арматуру залізо­бетонних конструкцій широко застосовують в ос­танні десятиліття. Розрізняють чотири основних напрями застосування: Для армування огороджувальних і несучих конструкцій в будівлях і спорудах, до яких ви­сувають вимоги повної непроникності рідин і газів; Для опалубки зі сталевого профільованого нас­тилу при виготовленні монолітних і збірномоноліт — них сталебетонних конструкцій з використанням їх після […]

ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ КОЛОНИ

Такі колони (постійного або змінного перерізу) найдоцільніші в каркасах одноповерхових вироб­ничих будівель з крановим навантаженням. 1-1 Рис. 12.5. Опора транспортної галереї. Перерізи цих колон бувають суцільними або решітчастими, при цьому колони зовнішніх рядів у виробничих будівлях можуть бути несиметрич­ними, а середніх рядів — симетричними. Загальна висота перерізу підкранової частини колони виз­начається залежно від положення кранів. […]

РОЗРАХУНКОВА ДОВЖИНА ТА ГРАНИЧНА ГНУЧКІСТЬ СТЕРЖНІВ

Стержні ферм працюють переважно на поз­довжні зусилля стиску або розтягу. Для стисне­них стержнів суттєве значення має гнучкість X = K f… = -—, від якої залежить стійкість при поздовж- Гтіп Ньому згині. Звідси випливає, що несуча здатність стисненого стержня також залежить від його розрахункової довжини le[ = рі, де І — геометрична довжина; р — […]

РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ КОЛОН

За результатами статичного розрахунку рами визначають розрахункові зусилля: поздовжню си­лу N, згинальний момент у площині рами Мх (а також із площини рами Му) і поперечні сили Q. Східчасту колону промислової споруди розра­ховують як поза центрово-стиснену, причому її поперечний переріз визначають окремо для кож­ної ділянки колони. Розрахункову довжину надкранової і підкра­нової ділянок колони в площині і […]

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

У покриттях великих прольотів застосовують двошарнірні та безшарнірні рами. У ригелях рам Г ~l Рис. 7.3. Типи перерізів стержнів великопролітних ферм: а — Н-подібні; б, в — 11-подібні. 1-1 Рис. 7.4. Зварний вузол важкої ферми. При жорсткому з єднанні з колоною зменшуються витрати металу порівняно з балковими конструк­ціями за рахунок розвантаження ригеля вузло­вими моментами. При […]

ЗАСОБИ З’ЄДНАННЯ СТРІЧКОВОЇ ТА ЛИСТОВОЇ АРМАТУРИ З БЕТОНОМ

Зчеплення бетону з гладкою поверхнею стріч­кової, листової арматури в сталебетонних конст­рукціях не може забезпечити їх монолітності навіть на першій стадії роботи. У сталебетонних конструкціях анкерні з’єд­нання стрічкової, листової арматури з бетоном мають першочергове значення, бо вони є гаран­тією експлуатаційної придатності конструкції до експлуатації. Методику розрахунку анкерів і упорів ком­плексних конструкцій, що з’єднують сталеву дво­таврову балку […]

ФЕРМИ

У фермах трубобетонними доцільно робити стис­нені елементи, зокрема ті, в яких виникають ве­ликі зусилля (верхні пояси, опорні розкоси). Це стосується і ферм, які мають великі прольоти. Статичний розрахунок трубобетонних ферм виконують так, як і сталевих. Церерізи стиснених елементів добирають так, як центрово-стиснених трубобетонних елементів, а розтягнених — як сталевих (без урахування роботи бетону).