Категория: Металеві конструкції

МІЦНІСТЬ, ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТА ДЕФОРМАТИВНІСТЬ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК

Міцність перерізів, нормальних до поздовжньої осі сталебетонних балок зі зовнішньою армату­рою, доцільно розраховувати так само, як міц­ність звичайних залізобетонних перерізів з оди­нарним та подвійним армуванням (рис. 10.8). Сталебетонні згинані елементи за нормальни­ми перерізами руйнуються так само, як залізо­бетонні: напруження в стрічковій арматурі роз­тягненої зони досягає межі текучості раніше, ніж бетон стисненої зони досягає граничного значення

КРОКВЯНІ ФЕРМИ

Ферма — це решітчаста наскрізна конструкція, яка складається з окремих прямолінійних стерж­нів, з’єднаних між собою у вузлах, які утворю­ють геометрично незмінну систему. Навантажен­ня на ферму прикладається здебільшого у вуз­лах, тому в окремих стержнях виникають тільки поздовжні зусилля стиску або розтягу при роботі ферми на згин. Завдяки цьому метал у фермах використовується раціональніше, ніж у балках,

РОЗРАХУНОК КРОКВЯНОЇ ФЕРМИ

Розраховуємо ригель рами — ферму з паралель­ними поясами (рис. 6.65). Матеріал ригеля — сталь марки 09Г2С-12, що постачається за ГОСТ 19282-73. Коефіцієнт надійності щодо призначен­ня уп = 0,95. Визначення розрахункових навантажень. На ригель рами діють навантаження, прикладені до ригеля (від маси покриття і несучих конст­рукцій, снігового навантаження) і до колон рами (вертикальний тиск коліс крана,

НЕСУЧІ КОНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРУБОБЕТОНУ

Розвиток будівництва сприяв формуванню двох напрямів виробництва конструкцій. Розглянемо кожен з них зокрема. 1. Застосування трубобетону в традиційних конструкціях, що працюють на стиснення (колони промислових та цивільних будівель, пілони ви­сячих покриттів і споруд, опори ліній електро­передач, стиснені стержні арок і ферм). 2. Розробка нових конструктивних схем буді­вель і споруд, в яких основні навантаження сприй­маються дуже

НАВАНТАЖЕННЯ ВІД СНІГУ

Снігове навантаження при розрахунку рами приймають рівномірно розподіленим уздовж рп геля. Нормативне навантаження на 1 м2 горизон­тальної проекції покрівлі обчислюють за форму­лою S = S(,p, (6.26) Де s(j — маса снігового покриву на 1 м2 горизон­тальної поверхні; приймається за нормами або за даними табл. 6.6 залежно від району будів­ництва (карта 1 додатка 1); р —

РЕЗЕРВУАРИ ДЛЯ НАФТОПРОДУКТІВ

Типи і схеми резервуарів. Резервуари для на­фтопродуктів у більшості випадків мають вигляд циліндричних місткостей з плоскими днищами, які через піщану основу опираються на грунт (рис. 9.5, а). Застосовуються також циліндричні резервуари зі сферичним днищем (рис. 9.5, б), краплеподібні резервуари з просторовим або плос­ким днищами (рис. 9.5, в, г), кулясті та горизон­тальні циліндричні резервуари (рис. 9.5,

ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ЗМОНТОВАНИХ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Вартість будівельних конструкцій визначається прямими витратами (вартість привезеної конст­рукції та її монтаж), накладними витратами і плановими накопиченнями монтажної організації: В = (Вп + ВМ)КНКП, (14.2) Де Вп — вартість привезеної на приоб’єктний склад конструкції та її кошторисна ціна; Вм — вартість монтажу, яка визначається одиничною розцінкою і системою поправкових коефіцієнтів; Кн = 1,086, Кп =

РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ ВУЗЛІВ КОЛОН

Оголовок колон. На колону ригель—ферма може спиратися збоку на столик або зверху. При опиранні на сталеву або залізобетонну колону зверху з’єднання вважають шарнірним, а опи­рання ферм на колону збоку проектується як жорстким, так і шарнірним з’єднанням ригеля з колоною. При шарнірному з’єднанні найбільш простим є вузол опирання ферми на колону зверху за до­помогою додаткового стояка,

КОНСТРУКЦІЇ ЗВИЧАИНИХ ТА ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК

Сьогодні у будівництві застосовують конструкції зі зовнішнім армуванням — балки, підкранові балки, ригелі каркасних будівель, балки пере­криття і покриття, кроквяні ферми, внаслідок чо­го в попередньо напружених балкових конструк­ціях досягають додаткової економії високоміцної сталі за рахунок зміни поперечного перерізу ар­матури по довжині прольоту відповідно до зміни згинального моменту або розрахункового зусилля. Як відомо, в розрізних попередньо

ВИКОРИСТАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ФЕРМ

Сталеві ферми застосовують у покрівлях про­мислових і житлових будівель, ангарів, вокзалів, спортивних споруд, ринків, радіо та телевізійних вежах, щоглах різного призначення, опорах ліній електропередач та інших конструкціях. За статичними ознаками розрізняють ферми балкового типу — однопролітні, багатопролітні та консольні, аркового і рамного типу, а також вантові. Залежно від призначення фермам надають різної конструктивної форми —