Категория: Металеві конструкції

ПОЗАЦЕНТРОВО-СТИСНЕНІ КОЛОНИ

Такі колони (постійного або змінного перерізу) найдоцільніші в каркасах одноповерхових вироб­ничих будівель з крановим навантаженням. 1-1 Рис. 12.5. Опора транспортної галереї. Перерізи цих колон бувають суцільними або решітчастими, при цьому колони зовнішніх рядів у виробничих будівлях можуть бути несиметрич­ними, а середніх рядів — симетричними. Загальна висота перерізу підкранової частини колони виз­начається залежно від положення кранів.

НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ВІТРУ

Навантаження від вітру на будинки і споруди обчислюють як суму статичної і динамічної скла­дових. Рами одноповерхових будинків розрахову­ють переважно на статичну складову вітрового навантаження і тільки однопролітні рами висо­тою понад 36 м при відношенні висоти до про­льоту більше 1,5 розраховують на суму статичної та динамічної складових. Нормативне значення статичної складової віт­рового тиску на 1 м2

РЕЗЕРВУАРИ ПІДВИЩЕНОГО ТИСКУ

Такі резервуари мають різноманітну конструк­тивну форму, особливістю якої є застосування оболонок як для стінок корпуса, так і для днищ і покрівлі. Вертикальні циліндричні резервуари підви­щеного тиску проектуються зі сферичними або сферично-циліндричними покрівлями і плоскими або випуклими днищами (рис. 9,6, а, б). Резервуа­ри з плоским днищем при великому внутрішньо­му тиску можуть, трохи піднявшись, погнути дни­ще. Нижній

ШЛЯХИ ЗДЕШЕВЛЕННЯ СТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Основний шлях здешевлення загальної вартості металевих конструкцій полягає у зменшенні маси металу конструкцій. Застосування ефективних сталей підвищеної міцності та прогресивних профілів прокату забез­печує економію сталі в основних несучих елемен­тах. При порівнянні ефективних марок сталей за основу приймають сталь марки С245, а за ха­рактеристику — коефіцієнт економії Ке. Він ха­рактеризує величину економії на 1 тонну ефек­тивної

КОМПОНУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ СХЕМИ СТАЛЕВОГО КАРКАСА

Каркас одноповерхової виробничої будівлі — це просторова конструкція, основою якої є по­перечні рами, з’єднані між собою у горизонталь­них і вертикальних площинах в одну геометрич­но незмінну систему. Рама складається з колон, защемлених у фундаментах, і ригеля (ферми), жорстко або шарнірно з’єднаного з колонами. Компонування схеми каркаса передбачає вибір огороджувальних конструкцій стін та покриття, призначення вертикальних і

БАЗИ КОЛОН

Бази (башмаки) колони розподіляють концентро­ваний тиск від стержня колон на площу фунда­менту та забезпечують закріплення нижньої час- База позацентрово-стисненої колони спричи­нює нерівномірний тиск на поверхню фундаменту. У напрямку дії моменту під плитою бази вини­кають стискальні зусилля, а з протилежного боку — зусилля розтягу, які відривають базу від фундаменту (рис. 6.36). Розтягувальні зусилля сприймають анкерні болти,

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ

Сталезалізобетонні елементи є конструкціями, що складаються зі сталевої та залізобетонної частин. їх розрахунок виконують за зведеними Рис. 11.6. Конструкція сталезалізобетонного Міжповерхового перекриття, що містить монолітну залізобетонну плиту, з’єднану зі сталевими профнастилом і балкою. До сталі геометричними характеристиками, вико­ристовуючи коефіцієнт зведення Е Оь=вГ. (11-1) Де Еь та Es — модулі пружності бетону та сталі відповідно. Тобто

РОЗРАХУНКОВА ДОВЖИНА ТА ГРАНИЧНА ГНУЧКІСТЬ СТЕРЖНІВ

Стержні ферм працюють переважно на поз­довжні зусилля стиску або розтягу. Для стисне­них стержнів суттєве значення має гнучкість X = K f… = -—, від якої залежить стійкість при поздовж- Гтіп Ньому згині. Звідси випливає, що несуча здатність стисненого стержня також залежить від його розрахункової довжини le[ = рі, де І — геометрична довжина; р —

РАМНІ КОНСТРУКЦІЇ

У покриттях великих прольотів застосовують двошарнірні та безшарнірні рами. У ригелях рам Г ~l Рис. 7.3. Типи перерізів стержнів великопролітних ферм: а — Н-подібні; б, в — 11-подібні. 1-1 Рис. 7.4. Зварний вузол важкої ферми. При жорсткому з єднанні з колоною зменшуються витрати металу порівняно з балковими конструк­ціями за рахунок розвантаження ригеля вузло­вими моментами. При

ФЕРМИ

У фермах трубобетонними доцільно робити стис­нені елементи, зокрема ті, в яких виникають ве­ликі зусилля (верхні пояси, опорні розкоси). Це стосується і ферм, які мають великі прольоти. Статичний розрахунок трубобетонних ферм виконують так, як і сталевих. Церерізи стиснених елементів добирають так, як центрово-стиснених трубобетонних елементів, а розтягнених — як сталевих (без урахування роботи бетону).