Рубрика: Металеві конструкції

ФЕРМИ З ТАВРОВИМИ ПОЯСАМИ

Основні переваги таких ферм — металомісткість, знижена до 10 % порівняно з фермами із парних кутників, зменшена трудомісткість за рахунок розташування зварних швів на стінці тавра без або з додатковою фасонкою, а також підвищена стійкість проти корозії. Конструкції вузлів ферм з поясами з таврів зображені на рис. 6.16. У по­ясах з прокатних широкополичкових таврів центрувальну […]

РОЗРАХУНОК ТА КОНСТРУЮВАННЯ ВУЗЛІВ КОЛОН

Оголовок колон. На колону ригель—ферма може спиратися збоку на столик або зверху. При опиранні на сталеву або залізобетонну колону зверху з’єднання вважають шарнірним, а опи­рання ферм на колону збоку проектується як жорстким, так і шарнірним з’єднанням ригеля з колоною. При шарнірному з’єднанні найбільш простим є вузол опирання ферми на колону зверху за до­помогою додаткового стояка, […]

ВИСЯЧІ (БАНТОВІ) ПОКРИТТЯ

Висячими (вантовими) називаються покриття, в яких основними несучими елементами конст­рукцій є ванти — канати, линви, троси, що пра­цюють на розтяг. Завдяки високій міцності ка­натного дроту (1200… 1800 МПа) та повному ви­користанню площі перерізу сталі канату під час розтягу висячі конструкції є легкими та еко­номічними. Висячі покриття є архітектурно ви­разними, зручно транспортуються та монтують­ся. Недоліками висячих […]

КОНСТРУКЦІЇ ЗВИЧАИНИХ ТА ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ СТАЛЕБЕТОННИХ БАЛОК

Сьогодні у будівництві застосовують конструкції зі зовнішнім армуванням — балки, підкранові балки, ригелі каркасних будівель, балки пере­криття і покриття, кроквяні ферми, внаслідок чо­го в попередньо напружених балкових конструк­ціях досягають додаткової економії високоміцної сталі за рахунок зміни поперечного перерізу ар­матури по довжині прольоту відповідно до зміни згинального моменту або розрахункового зусилля. Як відомо, в розрізних попередньо […]

ОБСТЕЖЕННЯ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

Першим завданням обстеження є з’ясування фактичних розмірів будови (прольоти, крок колон, висота) і поперечних перерізів усіх еле­ментів каркаса, які оформляють у вигляді об­мірювальних креслень, ескізів вузлів, стикових з’єднань. Розміри перерізів визначають за допомогою металевих лінійок, а товщину елементів — штан­генциркулями і товщиномірами різних конструк­цій. Для знаходження розмірів катетів зварних швів використовують спеціальні шаблони. У де­яких […]

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КАРКАСІВ БУДІВЕЛЬ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАЛЕВИХ ТА ЗМІШАНИХ КАРКАСІВ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ

Виробничі будівлі поділяють на одноповерхові та багатоповерхові. Одноповерхові виробничі будівлі використовують для технологічних про­цесів, які практично неможливо і недоцільно ви­конувати у багатоповерхових будівлях через тех­нологічні умови. Одноповерхові будівлі бувають одно — і бага — топролітними. До них належать цехи машино­будівних та металургійних заводів, будівлі голов­них корпусів ТЕС тощо (рис. 6.1). Плоскі поперечні рами, як головні […]

ФЕРМИ ЗІ ЗВАРНИХ ТРУБ

У кроквяних фермах з труб порівняно з ферма­ми зі загальних профілів при рівноцінних марках сталей і однакових умовах навантаження та екс­плуатації досягається економія сталі 15…20 %. У випадках застосування високоміцних сталей з розрахунковим опором 400…500 МПа можна до­сягнути зменшення витрат сталі до 30…40 %. Крім того, за рахунок скорочення обсягу зварних робіт трубчасті ферми мають […]

. З’ЄДНАННЯ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ КОЛОНИ З НИЖНЬОЮ

У ступінчастих колонах підкранові балки спира­ються на виступ колони. Для передачі зусилля від верхньої частини колони і підкранових балок на нижню частину в місці виступу конструюють траверсу. Більшість траверс одностінні і являють собою балку двотаврового перерізу. Поздовжня сила Ncai і згинальний момент Мса] від верхньої частини колони передаються на траверсу. Зусилля в поличці Nn від […]

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

Для несучих струн висячих конструкцій засто­совують пучки високоміцного дроту діаметром 2,5…5,0 мм, круглі стержні з легованої та низь — колегованої сталей і сталеві канати. Конструкції анкерних деталей несучих струн різноманітні й залежать від типу струн. Наприклад, для струн із круглих стержнів застосовують анкери болтові з гайками. Щоб не зменшити розрахунковий пе­реріз стержня внаслідок нарізання, до […]

Конструктивне рішення попередньо напруже­ної сталебетонної балки порівняно зі залізобетон­ною балкою однакової міцності дає змогу одер­жати економію високоміцної арматури до 23,2 %, при загальному зменшенні витрат сталі 16,3 % на одиницю конструкції.. СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ

У будівельній практиці достатньо широко засто­совують змішані системи, в яких поверх стале­вих несучих конструкцій вкладають залізобетон­ні настили, плити тощо. Об’єднання їх в єдину сталезалізобетонну конструкцію дає змогу у ба­гатьох випадках найповніше використовувати властивості сталі та бетону, зменшувати витрати будівельних матеріалів, підвищувати економічну ефективність. Сталезалізобетонні конструкції з’явилися пізніше, ніж сталеві та залізобетонні. Наприкінці XIX ст. серед […]