ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТРУБОБЕТОННИХ СТЕРЖНІВ ПРИ КОРОТКОЧАСНІЙ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

Сьогодні накопичено чималий обсяг дослідниць­кого матеріалу, що характеризує роботу трубо­бетонних елементів під навантаженням. Резуль­тати досліджень свідчать про підвищену несучу здатність трубобетонних елементів, у яких бетон працює в умовах об’ємного напруженого стану.

Для оцінки ефективності роботи трубобетон — ного елемента запропоновано використовувати два коефіцієнти: Г) — коефіцієнт ефективності ро­боти бетонного ядра

Оь (12-1)

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТРУБОБЕТОННИХ СТЕРЖНІВ ПРИ КОРОТКОЧАСНІЙ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТРУБОБЕТОННИХ СТЕРЖНІВ ПРИ КОРОТКОЧАСНІЙ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

Д

Рис. 12.1. Характерні перерізи трубобетонних елементів: а — трубобетонний елемент суцільного перерізу; б — елемент

„труба в трубі"; в — трубобетонний елемент з ядром із центрифугованого бетону; z — елемент з ядром, армованим стержневою поздовжньою арматурою; д — елемент з ядром, армованим прокатним профілем; е — елемент у вигляді труби квадратного перерізу, заповненої бетоном.

Де Rb — призмова міцність бетону; сть — по­здовжні напруження в бетоні у момент досягнен­ня елементом граничного стану за міцністю

N — RSAS

(12.2)

Де As, Аь — відповідно площі перерізу сталевої оболонки та бетонного осердя; N — несуча здат­ність трубобетонного елемента.

Коефіцієнт ефективності роботи трубобетонно­го елемента т, що дорівнює відношенню несучої здатності трубобетону до несучої здатності ядра та оболонки, визначених окремо, обчислюють за формулою

N

(12.3)

RbAb + RSAS

У результаті експериментальних досліджень доведено, що коефіцієнти Т] і m залежать від тов­щини стінки труби та міцності бетону. Коефіцієнт т] перебуває в межах 1,5…3, а коефіцієнт т — в межах 1,3…2. Таким чином, трубобетон має у пів — тора-два рази більшу несучу здатність, ніж за­лізобетон, за однакових витрат бетону та сталі.

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТРУБОБЕТОННИХ СТЕРЖНІВ ПРИ КОРОТКОЧАСНІЙ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТРУБОБЕТОННИХ СТЕРЖНІВ ПРИ КОРОТКОЧАСНІЙ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ТРУБОБЕТОННИХ СТЕРЖНІВ ПРИ КОРОТКОЧАСНІЙ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ

Експериментальними дослідженнями доведе­но, що залежно від міцності бетону під дією на­вантаження трубобетонні елементи руйнуються по-різному. В трубах, заповнених бетоном зви­чайної міцності, після досягнення поздовжніми відносними деформаціями значень (240…300) • 10~5 деформації продовжують інтенсивно зростати при незначному збільшенні зусилля, спостерігається процес текучості. В зразках, заповнених високо­міцним бетоном, навантаження збільшуються аж до досягнення поздовжніми деформаціями зна­чень (450…500) ■ 10~5, після чого настає крихке руйнування зразка. Процес текучості при цьому практично відсутній.

За приростом поздовжніх єпозд та поперечних епоп. деформацій визначено коефіцієнти попереч­ної деформації трубобетону vt6, що досягають значень 0,5…0,6. Аналіз закономірності розвитку цього коефіцієнта свідчить про наявність бічного тиску між бетоном і трубою та про розвиток мік — ротріщин у бетоні зі збільшенням навантаження.

Завдяки численним дослідженням розкрита сутність роботи трубобетону під навантаженням. З досягненням межі текучості збільшення по­здовжніх напружень в трубі-оболонці практично припиняється. Поперечні напруження в трубі в початковий період навантаження збільшуються малопомітно. У поперечному напрямку на почат­ковому етапі завантаження обтиснення бетону не­значне, та зі зростанням навантаження воно різко збільшується. Бічний тиск на бетон створює об’ємний напружений стан, перешкоджає розши­ренню бетону та розвитку мікротріщин. Цим по­яснюються позитивні властивості трубобетону — його підвищена несуча здатність та висока де- формативність. Складний напружений стан бе­тонного осердя гальмує появу тріщин. Завдяки бічному тиску процес деформування бетону без порушення його суцільності може тривати аж до переходу бетону в псевдопластичний стан.

Несуча здатність трубобетону залежить від способу прикладення навантаження. Елементи, в яких навантаження прикладене на комплексний переріз або тільки на бетон, мають приблизно од­накову несучу здатність, а елементи, в яких на­вантаження прикладене тільки до труби, мають значно меншу несучу здатність.

Існують три види руйнування трубобетону від стику. Зразки зі значною товщиною стінки (t/d > 0,03) характеризуються досягненням ве­ликих поздовжніх деформацій та виникненням кільцевих складок в оболонці. У елементів, що мають меншу товщину стінки, у граничному стані за міцністю спостерігається поява поздовжніх тріщин в трубі-оболонці. У трубах, заповнених ви­сокоміцним бетоном, спостерігається руйнування бетонного осердя від зсуву верхньої частини відносно нижньої під кутом = 60°.

Певними особливостями характеризується ро­бота трубобетону й при позацентровому стисненні. Деформації в розтягненій зоні труби зростають значно повільніше, ніж в стисненій, що пояс­нюється активною роботою бетону при стисненні. Зі збільшенням ексцентриситету ефективність роботи трубобетону значно зменшується.

Граничним станом за міцністю для трубобе­тонного елемента варто вважати такий, за якого поздовжні напруження в трубі-оболонці досяга­ють межі текучості. Поздовжні напруження в ядрі в цей час значно перевищують призмову міцність бетону.

Updated: 16.11.2011 — 18:49